Cosmos gaia-10k TESTNET

Deprecated in favour of gaia-11k.

No sync for 1 week, 6 days, 17 hours, and 30 minutes!

Validators  — 56 total 

Address/Name Voting Power Pre-commits Uptime
zaki 10 kstake 223014 100% ⭐️ βœ” cosmosvaloper1umaajfgap5ef6yxvk5706kwk8j08l7whc9d0wy 95E1DAD05B109CBB3F1F2B6330D0888364CECBD6
Castlenode 10.003 kstake 219771 100% ⭐️ βœ” cosmosvaloper1n5pepvmgsfd3p2tqqgvt505jvymmstf6s9gw27 2B4EA6496501D933044062A1CABB8CF7E091BC38
Comdex 10 kstake 174915 99% ⭐️ βœ” cosmosvaloper1kvj6kaaugkq86nnppay4x82esvxlpwmxpeumk0 34FF35C47E6C753AC82F0A6DF3145085266B5ADB
ironman-01 10.002 kstake 209284 99% ⭐️ βœ” cosmosvaloper136c30flh36fckshpka0036uxy6dv07q6nyqdh5 A8B9B85F815C37B4CEB594BC8389450AA68C462B
Perdulum 9.801 kstake 192096 97% ⭐️ βœ” cosmosvaloper1u332h2zq5z3hc8yva967svs0tdf98h0qshd709 8E732D2F00C5231FB9B9C1044DC398F97488AA8C
chainflow015 100 stake 154499 100% ⭐️ βœ” cosmosvaloper127k5r3vlajs7mw5ssj6f5u7q2yf4n77r937n8v 9C9B58770D9590C4ACED563E7273E700CE960A2D
DokiaCapital 10.811 kstake 223053 100% ⭐️ βœ” cosmosvaloper1p56gv748xfd74qek5e637vhcr6tyjd9u5jplhk 0D8EAA289CECD5A087CD9A1CB794139BC51C076C
IronShadow 5 kstake 201952 99% ⭐️ βœ” cosmosvaloper1xn7g7emmfrtll6jz5lc9r5gmyytttw7k03je66 63F19778FFC0D3C0EAE3EA4067EE5FF7DCD75823
Coscloud 9.904 kstake 219779 99% ⭐️ βœ” cosmosvaloper185n9jln2g4w79w39m0g85x2tns6uekqg8hrx3j 6C4C5BB26A14374128D38F3DB5B69BCC8BEAC627
svc-validator 1 stake 38350 99% ⭐️ βœ” cosmosvaloper1g5dl3qhwd7gy3wtccq3pt9w2lm4kdvkp0vx736 02A248C86C78ED6A824D510A8B7AA4C1D290D2DC
Apachto 10.002 kstake 209430 100% ⭐️ βœ” cosmosvaloper1v88fcs0cn7tyhgmy94evkaarv9gkqwrle4cxu9 BF6CFEAB362A2358F4EC1B9C1D0DF8E3B20DB780
Hoolahoop 9.902 kstake 203518 100% ⭐️ βœ” cosmosvaloper1gmn2qv4gh6kmqpzfz7tjyv3euhcz72ynuzakj7 A5A455900149E6D5989D44AEFFC3B7BDE3746414
P2P.ORG Validator 10 kstake 187981 100% ⭐️ βœ” cosmosvaloper1jpvjgfspk2hmtm9et5jpm72z37e8xy5pllxhke EF03688F94435C35282A553C897A83B25A77B291
ping 10.002 kstake 208969 99% ⭐️ βœ” cosmosvaloper1jxv0u20scum4trha72c7ltfgfqef6nsch7q6cu 3363E8F97B02ECC00289E72173D827543047ACDA
Project Bohr 10 kstake 198215 100% ⭐️ βœ” cosmosvaloper1cj2ptkt55dzlmlpv4pa2fjte5scrxnr0ww88ye 44AC31DAE97DE9A28CD0162A88D587CDF3E87917
w1m3lSvQ 9.9 kstake 114279 100% ⭐️ βœ” cosmosvaloper169cxw3pkffw66vxlppy86n205rklhna8l8mtam B4ACF676BED4D565CBD6B8F86D68BF13F7873582
kytzupro 16.873 kstake 184738 100% ⭐️ βœ” cosmosvaloper1wtv0kp6ydt03edd8kyr5arr4f3yc52vp3u2x3u 310FD133B633F7714B19EE0C1B01F9AD8D6C349E
StakeBankβš›οΈmeleaTrust 0 stake 222793 0% ⭐️ 𐄂 cosmosvaloper1qksw0e05eh652yy0zqd7f0e3q4082dxy9qxdx6 E9DBFB1DBB39B0A2769B457832B416B34918D086
bianjie 10 kstake 223011 99% ⭐️ βœ” cosmosvaloper1shuqhpl273t96yg6nnqvyfeewj3ew3md6uy7uj 555FB60B029D46C053EBD559CF37AF9B772AD6C8
syncnode 10.719 kstake 213548 100% ⭐️ βœ” cosmosvaloper1ks9r9w264qln2uarn3zmmz35tnvglz5722dcu8 F1D6EE9E0832FE1DD0DE863913EC3B3919B30367
spark-10k 9.903 kstake 221040 99% ⭐️ βœ” cosmosvaloper1vkggdmhuacs2306uasqw3au8a8lmcmqh98u77x 720D030AB6CE7A3D158B033DAD505D399FF988F8
Figment Networks 9.98 kstake 215485 100% ⭐️ βœ” cosmosvaloper127lpxh27f2jd684eyx9tzzcdk06r9knc455eym 4A34D913697AF5ED8D61C120E20178DFE234D70A
validator.network 9.841 kstake 202106 100% ⭐️ βœ” cosmosvaloper1lc4jjw8zveuuj3njhy70zl23vgmpds2xg830hn 5B2ECC280D3525A9230B548800F16B7214D362FC
StakedGame 9.801 kstake 193280 99% ⭐️ βœ” cosmosvaloper18vspjrcxgq66spd5c4s42eg8v7u20wqu9y2u3a 259C03A0E323B3EDE86D56AD6E6E4C54E53DD15A
block3.community 10 kstake 158421 100% ⭐️ βœ” cosmosvaloper1uwgyzw8mdsaxcmuy28lz79q3xznlnqmpj77t5d 162FFF26215B9A229CFA38606FB3613BCCF20CF7
Umbrella 1 stake 219799 99% ⭐️ βœ” cosmosvaloper193hrufpulxc4a6c0gum2hp0xeqw2sx9eles9y7 F74610640C0D1D6DE6386CE251926EFD3EDD3935
serenity 9.9 kstake 198289 96% ⭐️ βœ” cosmosvaloper12t65dsk4fdnxylj2wtr0x8qcgjthvvegqg7zkm 6FD55848E2F4D9C527FAA24C91D2777E95146CBB
gandhi 9.9 kstake 202044 100% ⭐️ βœ” cosmosvaloper16vylggc7cwwjyucedk2250ugcgjlnka8d0zpyc 0AE61C372E0C2BF835846C559FC3EEEADBFFD082
foo 0 stake 207519 0% ⭐️ 𐄂 cosmosvaloper1v0k4jsnhmydpzm8w92k9u7064glzys924rga8l 1CE67CF668CC4FF5D6BA9B97FE3CCE9DCC1B69DE
clawmvp 10.004 kstake 223101 100% ⭐️ βœ” cosmosvaloper1wf3sncgk7s2ykamrhy4etf09y94rrrg45vegpd 8989F9C9DD2166079A576B1B9850ADF841957369
Cryptium Labs 10.003 kstake 222921 100% ⭐️ βœ” cosmosvaloper1eysta0x7quczxkecrm6f36assewqddr0z23myl B56CB149AD0D5458B9258A4711DC6D7334400A28
joesatri 9.799 kstake 183430 100% ⭐️ βœ” cosmosvaloper1a6w48mc52ne7w40jq2dl2fgxz5mmn9e5t77406 3C20AE85D64AF8524EB9F7FC6F5779A6B68079F3
Certus One 0 stake 154415 0% ⭐️ 𐄂 cosmosvaloper1ck3kl0xe48zynr0nuf4tvvx8s7nhkehzpmyg8h C2621F3D319D81381D806ACF756DF3869CB1005C
Forbole 0 stake 131646 0% ⭐️ 𐄂 cosmosvaloper10505nl7yftsme9jk2glhjhta7w0475uvl4k8ju C2CB1E8BAF9B49D2125DC831991500DA982217AF
nuevax 0 stake 136919 0% ⭐️ 𐄂 cosmosvaloper1le34teftd4fa5lu64uyafzmw78yq7dgcnxchp3 DB60F1672127453ED086F7D061989FA3892E0EFB
kreios 0 stake 147576 0% ⭐️ 𐄂 cosmosvaloper1p0vh5qpcctqu2m6sxtw4ulcsjm984873hallts 5CCFD5A822B0EE4D728D480AC9C22C3B455E8584
lunamint 0 stake 130786 0% ⭐️ 𐄂 cosmosvaloper164jntjfk9zs8x29mc27qansfwvjqs60gsg395j 8DC4B12DF0BBE51FB7A10148D7E0303EF0D473FE
Terence 0 stake 126397 0% ⭐️ 𐄂 cosmosvaloper12wu20kju8acdwgzgcgv962lfhuv5qpg5plu7mp 5F650E5AFC9137B958284D9956083CC15E7A4586
β€œWetez” 0 stake 25878 0% ⭐️ 𐄂 cosmosvaloper1hlvm6nxewwrscxj3w405u5tnrg946c3crtpk7q 0077F68359FE12C678980AC3442460CB1CC1ABC4
BouBouNode 0 stake 75027 0% ⭐️ 𐄂 cosmosvaloper1ex62wk5m0dg3jfraczv9xpuqttedj2eg9dt97u 22CE1A00C7681C2FB7B859E6552FFF1EDA1B07E2
c2 0 stake 357 0% ⭐️ 𐄂 cosmosvaloper1r58fzsys5ga5rvzuqcj6xusxwpkcwtxc03mxpv 7BAE45052D9594C083949B081E17C9784F963F12
Stake Capital 0 stake 0 0% ⭐️ 𐄂 cosmosvaloper1844lltc96kxkm5mq03my90se4cdssewmj229m0 62E2DB8FB11AEC8175A2FDF80108300D99AABB12
Sentinel Network 0 stake 108710 0% ⭐️ 𐄂 cosmosvaloper1u6ddcsjueax884l3tfrs66497c7g86skn7pa0u 5AB353B748D45F20DFCE19D73BA89F26E1C34CF7
StirNetwork 0 stake 88183 0% ⭐️ 𐄂 cosmosvaloper1aaumwh9rc9ksh7dwuxux43jd93e7t4u896us8m 042CA4CCAE7356008CE88FA2ED17D772B7F283F7
bharvest 0 stake 25711 0% ⭐️ 𐄂 cosmosvaloper1cvs6f2nrdwqa9et70vpl5tm56ux4z95ma3dh68 B8552EAC0D123A6BF609123047A5181D45EE90B5
BlissDynamics 0 stake 1508 0% ⭐️ 𐄂 cosmosvaloper1k0wk87gaw0963wn9q8242gfvhp9yghjhm9rtz6 DA80EAEC28CB97523FCD34EAC3A48F3591338129
ateam-test 0 stake 84526 0% ⭐️ 𐄂 cosmosvaloper14tuzhev6kfn0e4rlt0myu0cydnuvzpph7hk5p4 6B6CA74F65B01BBFF9A0B20148C5DC5DCBF800AE
InChainWorks 0 stake 13665 0% ⭐️ 𐄂 cosmosvaloper1ch9j86504ejd4z994jhtjgtxj52esumn5vgmxf 5B345030183497F8C2E4830AAB892BC2E12C3A23
c1 0 stake 39888 0% ⭐️ 𐄂 cosmosvaloper1xuwcmdvef5xudnyqa9gh5vqlq6ff0meu9v25fe DF54B862410BCD9B5C516FBB6C56BDC826ED6FA7
compass 0 stake 27055 0% ⭐️ 𐄂 cosmosvaloper16vgxx4302kcpw2z98a555w5lj5etnwsjr9cj2j 75C7E7DC40BC86E72BF6ECE0DBD8BD4515FFDDF7
layover run 0 stake 54754 0% ⭐️ 𐄂 cosmosvaloper1rcp29q3hpd246n6qak7jluqep4v006cdsc2kkl 970CD321881185BF83DB2923C321B0E75FDBB2B8
suyuuuuu 0 stake 69462 0% ⭐️ 𐄂 cosmosvaloper13psmeywshfyfcg3tr5l4qm968smtkcu87f840a 992BB0DB4570A9D5CAE816E48D5BE45A2544A6D9
boO 0 stake 0 0% ⭐️ 𐄂 cosmosvaloper1gfnc7h7zdqclxwqyuhx5p9l0wlzcmg46wju3wt D7700994DA88BE304731E0F3E35F599704DDCCB3
StakeID 0 stake 54477 0% ⭐️ 𐄂 cosmosvaloper10993luwlar59q7syh7t3hhk0kmtee6450qlrhl 55FAB5F9B345E0123962AC2AD7F701D0EDF6E12F
51DC123C93992C4B44DE718D16B08A86CBE5D3CA 0 stake 12811 0% ⭐️ 𐄂 51DC123C93992C4B44DE718D16B08A86CBE5D3CA
D132B97278F35363792C6F271790626263229760 0 stake 0 0% ⭐️ 𐄂 D132B97278F35363792C6F271790626263229760
Current Block
223121
2019-02-10 01:36 UTC 1 week, 6 days, 15 hours, 54 minutes, and 15 seconds ago
Governance
0
0
Voting Power
100%
(272 of 272 kstake)
Average Block Time
5.5 seconds