Oasis Amber TESTNET

oasis1qpcemsgyvffy4nl06sfj90pg3wwj8hlmxugv6tef

Nov6V4uqywbwsgZWJx81ZkPWla3fy4HRqlNwE7e4qoE=
Voting Power History — Last 90 Days
Uptime History — Last 48 Hours
Current Voting Power
28,227.561 AMBER
3.79%
Blocks
Lifetime
June 18, 2020 at 16:00 UTC
8481